Hjem

Barnevernet skal bidra til at barn og unge får trygge oppvekstsvilkår. Bufdir gir faglige anbefalinger, utvikler tiltak og har generell oversikt over feltet, mens det kommunale barnevernet har ansvaret for å sikre hjelp til det enkelte barn.

Barnevernet skal først og fremst gi hjelp og støtte slik at foreldrene selv kan gi barna sine god omsorg. Hjelp og støtte kan for eksempel være råd og veiledning, avlastning i helger, besøkshjem, foreldregrupper, støttekontakt eller støtte til fritidsaktiviteter.

Hjelpen skal bidra til at barn og unge får trygge oppvekstsvilkår. Barnevernet har et ansvar for at barn og unge som utsettes for mishandling, alvorlige overgrep eller alvorlig omsorgssvikt sikres nødvendig beskyttelse.